fbpx

Regulamin korzystania z Sesji Normobarycznej OxyMed

Regulamin korzystania z Sesji Normobarycznej OxyMed

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń Instytutu Słowiańskiej Medycyny Duszy, mieszczącej się pod adresem: 60-175 Poznań ul. Przebiśniegowa 3, w dalszej części nazywany dalej Instytutem. Obiekty normobaryczne Instytutu Słowiańskiej Medycyny Duszy funkcjonują pod nazwą: OxyMed.
 2. Instytut działa na zasadach Konstytucyjnej autonomii Kościelnej w oparciu o Statutu Kościoła Naturalnego, Doktrynę Kościoła Naturalnego i niniejszy Regulamin.
 3. Sesja Normobaryczna, zwana sesją – w rozumieniu niniejszego Regulaminu, oznacza wszelkie działania realizowane przez Instytut, polegają zarówno na działaniach niewerbalnych, werbalnych i fizycznych. W każdym z wymienionych działań, głównym aspektem jest sacrum przejawione całokształcie postaci istoty Człowieczej. Wszelkie czynności realizowane przez obsługę mają charakter sakralny i konsekrowany są objęte tajemnicą duszpasterską – spowiedzi.
 4. Sesje odbywają się przede wszystkim w komorze normobarycznej zwanej komorą, która przeznaczone jest do prowadzenia tlenoterapii – normobarycznej. Procedurę rezerwacji sesji w komorze określają Zasady porządkowe rezerwacji.
 5. Na potrzeby prawidłowego przebiegu sesji, Instytut może ustanawiać przepisy porządkowe, udostępniane Użytkownikom do zapoznania. Warunkiem bezpiecznego użytkowania sprzętu znajdującego się w kompleksie jest przestrzeganie ogólnych zasad BHP i ppoż.
 6. Przebywanie w komorze normobarycznej dozwolone jest tylko pod nadzorem osoby przeszkolonej w obsłudze komory normobarycznej zwanej dalej operatorem komory.
 7. Odpowiedzialnymi za stan pomieszczeń, sprzętów i urządzeń są pracownicy i operatorzy komory.
 8. Użytkownik przed wejściem do komory normobarycznej zobowiązany jest założyć obuwie zmienne i ściągnąć odzież wierzchnią. Zaleca się przebywać w komorze w odzieży bawełnianej.
 9. Przed sesją w komorze normobarynej zaleca się spożycie posiłku minimum 1 godzinę przed, zmycie makijażu, nie używanie lakieru do włosów, perfum, a jeśli używa się kosmetyków, to żeby były one jak najbardziej naturalne.
 10. Przed rozpoczęciem sesji normobarycznej Użytkownik zobowiązany jest zapoznania się z regulaminem i poinformowaniu obsługi komory o możliwych lub występowaniu przeciwwskazaniach jakimi są: silne zapalenie górnych dróg oddechowych, epilepsja, silna klaustrofobia, nerwica lekowa, choroby oczu czy ucha, grypa, gruźlica inne wirusowe choroby zakaźne.
 11. Do komory normobarycznej nie wolno wnosić: zapalniczek, zapałek ani innych źródeł ognia oraz papierosów i e-papierosów.
 12. W komorze normobarycznej zabronione jest: spożywanie posiłków oraz alkoholu, używanie otwartego źródła ognia, ingerowanie w urządzenie sterujące prawidłową pracą komory tj. panel kontrolny, czujniki poziom tlenu, ciśnienia, dwutlenku węgla, wodoru, wilgotności i inne.
 13. W razie wystąpienia złego samopoczucia lub dolegliwości bólowych należy niezwłocznie poinformować o tym operatora komory.
 14. Korzystanie z komory normobarycznej odbywa się zgodnie z zaleceniami i poleceniami operatora komory, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią dbałość o sprzęt.
 15. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 16. O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić prowadzącego lub innego pracownika.
 17. Dzieciom podczas sesji w komorze musi towarzyszyć opiekun.
 18. Podczas sesji (około 2h) w komorze normobarycznej zaleca się spożycie ok. 1 litra wody dostarczonej przez obsługę komory.
 19. Za rzeczy wartościowe Instytut oraz jego obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Przystąpienie oraz uczestnictwo w sesji jest dobrowolne. Użytkownik zobowiązany jest do czynnego uczestniczenia w sesji w szczególności: do poinformowania obsługę o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w punkcie 10 Regulaminu, do zadawania ewentualnych pytań w przypadku wątpliwości lub niewiedzy o proponowanych działaniach. Tym samym Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z obsługą oraz przestrzegania jego zaleceń oraz wskazówek dotyczących sesji oraz posiada wiedzę i świadomość o procedurach i ich konsekwencjach. Użytkownik ma prawo odstąpienia od terapii na każdym jej etapie.
 21. Sesje nie mogą być traktowane jako alternatywa dla konwencjonalnych metod leczenia. Instytut ani obsługa nie zachęcają do rezygnacji z leczenia u lekarzy specjalistów (w tym przyjmowania leków).
 22. Ze względu na charakter świadczeń realizowanych przez Instytut, Użytkownik przyjmuje, że świadczenia te nie mogą wywołać u Klienta żadnych reakcji niepożądanych lub prowadzić do pogorszenia stanu organizmu. Jakiekolwiek pogorszenie samopoczucia Użytkownika uznaje się zatem za niezależne od prowadzonej sesji i nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Instytutu.
 23. Instytut nie odpowiada za niezadowolenie Użytkownika z efektu końcowego sesji, wynikającego z subiektywnych odczuć Użytkownika, jeśli świadczenie zostało wykonane w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nie ustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 24. Za wykonanie świadczeń Instytut pobiera opłatę w formie sugerowanej darowizny z  góry. Sugerowana opłata podawana jest w cenniku, kwota ta jest sumą kosztów poniesionych przez Instytut za materiały jakie przewiduje wykorzystać w świadczonej usłudze. Środki wpłacone na rzecz Instytutu jako dobrowolne darowizny nie podlegają zwrotowi.
 25. Sądem właściwym do rozwiązywania ewentualnych sporów między Instytutem Słowiańskiej Medycyny Duszy adres: 60-175 Poznań ul. Przebiśniegowa 3, REGON: 52113752000028, w tym i obsługa, a Klientami Instytutu rozwiązywane będą przed Naturalnym Sądem Arbitrażowym przy Kościele Naturalnym z siedzibą w Gdańsku.